Okebet Casino: General Introduction and Definition

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay bumubuo ng kumpleto, pinal, at eksklusibong kasunduan sa pagitan ng May-hawak ng Account at Okebet Casino, at namamahala sa relasyong kontraktwal sa pagitan ng Okebet at ng May-hawak ng Account.

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Okebet ay pumapalit at pinagsasama ang lahat ng naunang kasunduan, representasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng May-hawak ng Account at Okebet. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang Okebet account, pagrehistro, pag-log in, paggamit ng mga serbisyo, paglahok sa mga laro, o pagtanggap ng anumang premyo, ganap na nauunawaan at sinasang-ayunan ng isang bisita o isang May-hawak ng Account:

  • upang maging isang partido sa Mga Panuntunan ng Okebet
  • na nabasa niya, naunawaan at susundin niya ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito
  • na siya ay dapat sumunod sa lahat ng mga tuntunin nito

Inilalaan ng Okebet ang karapatang i-update, baguhin, i-edit at dagdagan ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Okebet Casino anumang oras. Anumang malaking pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Okebet dito ay dapat ipaalam nang maaga ng Okebet sa May-hawak ng Account bago magkabisa.

Ang lahat ng mga sanggunian sa Mga Panuntunan ng Okebet sa isahan ay dapat isama ang maramihan at vice versa. Ang lahat ng pagtukoy sa “ang” ay dapat magsama ng “a/an” at kabaliktaran.

Dapat basahin ng may-ari ng account ang kasunduang ito nang mabuti at ganap bago tanggapin ang mga serbisyo. Ang kasunduang ito ay bumubuo ng isang legal na may-bisang kasunduan sa pagitan ng may-ari ng account at Okebet (tinutukoy dito bilang “Okebet”).

Kapag nag-click ang isang may-ari ng account sa button na “Magrehistro” o “Kumpletuhin ang Pagpaparehistro” sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro at ginamit ang software na tinukoy sa ibaba, nangangahulugan ito na ganap siyang sumasang-ayon sa mga patakaran at tuntuning nakalista sa kasunduan, mga panuntunan sa proteksyon sa privacy, at iba pa. Kaugnay na pagsusugal at mga regular na update sa website. Ang anumang paglabag sa kasunduang ito, ay magkakaroon ng mga sumusunod na kahihinatnan (pag-alis ng pagiging miyembro, pagsasara ng account, pagkumpiska ng mga pondo o iba pang nauugnay na legal na paglilitis).

Ang mga pondo ng mga nakarehistrong miyembro ng Okebet ay idineposito nang hiwalay mula sa mga pondo ng kumpanya sa isang account ng kliyente na hawak ng isang Institusyon ng Pinansyal na inaprubahan ng Regulator. Magsasagawa ang Okebet ng mga hakbang upang matiyak na ang mga pondo ng customer ay hindi direktang konektado sa anumang mga pondo ng kumpanya. Ang mga pondo ng kliyente ay mapoprotektahan sa lahat ng paraan.

Inilalaan ng Okebet ang karapatan na ayusin ang anumang aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo nito anumang oras upang sumunod sa iba pang mga regulasyong panghukuman.

Author

  • Scott

    a passionate wordsmith, breathes life into his keyboard with every stroke. Armed with a keen eye for detail and a love for storytelling, he navigates the digital landscape, crafting engaging content on various topics. From technology to travel, his blog captivates readers, leaving them yearning for more.

Proudly powered by WordPress | Theme: Courier Blog by Crimson Themes.